ប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់លើអាជីវកម្ម

ផ្តល់យោបល់និងពិភាក្សាលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកក្នុងនាមជាដៃគូរ

សេវាកម្មដែលក្រុមហ៊ុន យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូន

image

ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីមុខរបរ

ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីមុខរបរ:បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា (បញ្ចប់ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន) អ្នកអាចចុះឈ្មោះចូលក្រុមហ៊ុនជាមួយក្រសួងការងារនិងអនុវត្តប័ណ្ណការងារនិងនីតិវិធីធានារ៉ាប់រងសង្គម។ លើសពីនេះទៀតយើងនឹងប្រកាសបង្កើតសហគ្រាសទៅក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈហើយចុះឈ្មោះសម្រាប់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម។ បន្ថែមទៀត ⑴ចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកជាមួយក្រសួងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ⑵សេចក្តីប្រកាសផ្ទេរបុគ្គលិកនិងនិយោជិក ⑶ការពិនិត្យសុខភាពជនជាតិខ្មែរនិងបរទេស⑷សៀវភៅការងារនិយោជិកខ្មែរ ⑸ការទទួលបានប័ណ្ណការងារសម្រាប់និយោជិកបរទេស⑹ការបញ្ជាក់ពីការងារជនបរទេសប្រចាំឆ្នាំ ⑺យើងក៏គាំទ្រព័ត៌មានលំអិតដែលត្រូវការសម្រាប់ការចុះឈ្មោះវិជ្ជាជីវៈដូចជាការចុះឈ្មោះជាមួយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម។

image

ការបិទក្រុមហ៊ុន

ដំណើរការការបិទក្រុមហ៊ុន 1. File Notice of Intention to Liquidate/Dissolve 2. File Articles of Dissolution 3. File Court order Dissolution

image

ការប្រកាសពន្ធ

ការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ ត្រួតពិនិត្យ និងរៀបចំឯកសារពន្ធដារ ដាក់លិខិតប្រកាសជូននាយកដ្ឋានពន្ធដារ ការបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំ រៀបចំបិទបញ្ជីគណនេយ្យ ដាក់លិខិតប្រកាសជូននាយកដ្ឋានពន្ធដារ

image

ចុះបញ្ចីក្រុមហ៊ុន

ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ចុះបញ្ជីពន្ធដារ អាជ្ញាបណ្ណ (ក្រសួងដែលទាក់ទង ករណីតម្រូវការ)

ហេតុអ្វីបានជា អ្នកជ្រើសរើសយក ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ?

គំនិតយោបល់ច្រើន

ជានិច្ចកាលការងារជាក្រុម និងមានគំនិតច្រើន

ទំនាក់ទំនងល្អ

ផ្ដល់នូវទំនាក់ទនងល្អ និងរហ័សទាន់ចិត្ត

ទំនុកចិត្ត

ផ្ដល់នៅភាពជឿទុកចិត្ត និងរក្សាពត៌មានដៃគូរ

អាករលើតម្លៃបន្ថែម គឺជាអាករកំណត់ទៅលើការចំណាយទិញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ អាករនេះត្រូវប្រមូលពីការ ប្រកបអាជីវកម្ម និងការនាំចូល។
ការប្រកបអាជីវកម្មភាគច្រើនទាក់ទិនទៅនិងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវា។ ការប្រកបអាជីវកម្មទាំងនោះ ត្រូវជាប់ អាករលើតម្លៃបន្ថែមប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់៖
- ធ្វើឡើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលជាប់អាករ
- ធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលប្រកបអាជីវកម្មឬដំណាក់កាលពង្រីកអាជីវកម្ម
- គ្មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថា មិនជាប់អាករ ឬជាប់អាករតាមអត្រា ០%
ការផ្គត់ផ្គង់ ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលជាប់អាករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមិនមែន ជាការផ្គត់ផ្គង់មិន ជាប់អាករហៅថា ការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករ។
បុគ្គលជាប់អាករគឺជា រូបវ័ន្តបុគ្គល ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ក្រុមហ៊ុនមហាជន ឬបុគ្គលណាមួយដែលមាន ផលរបរបានមកពីការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករលើសពីកំរិតអប្បបរមានៃផលរបរត្រូវ ចុះបញ្ជី ត្រូវទៅចុះបញ្ជីអាករលើ តម្លៃបន្ថែម។
ការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវនៅក្រៅដែនអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់នោះ ​៖
- ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលដែលមិនមែនជាបុគ្គលជាប់អាករ ឬ
- មិនធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលប្រកបអាជីវកម្ម ឬដំណាក់កាលពង្រីកអាជីវកម្ម

បញ្ជីដែលជារឿយៗគេហៅថាបញ្ជីកត់ត្រា គឺជាផ្នែកនៃគណនេយ្យដែលកត់ត្រាប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងទម្រង់ជាទិន្នានុប្បវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ។

CAPTCHA Image

ដំណឹងថ្មីៗ

សារាចរលេខ 003 សហវ បានបញ្ជាក់អំពីការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់អតីតភាពការងារ និងអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើសេវាដែលសារាចរបានបញ្ជាក់

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញផ្សាយសារាចរលេខ 003​​ កាលពីថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019 ដើម្បីបញ្ជ…

Administrator

ការបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនយោជិត

ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងឡាយណា ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពី…

Administrator

ចំពោះសហគ្រាសឧស្សាហកម្មផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់សហគ្រាសឧស្សាហកម្មផ្ន…

Administrator

ការរំលឹកអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ

ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។ យោងត…

Administrator

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីវិធានការប្រាក់ចំពោះបុគ្គលទាក់ទិន

ដើម្បីអនុវត្តឳ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះប្រតិបត្តិការខ្ចីប្រាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលទាក់ទិន យោងតាមសេចក្ដីណែនាំល…

Administrator

ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធតុលាការ

បើ​ទោះជា​មាន​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​សរសេរ​ជាង​ ២០​ឆ្នាំ​មក​កន្លង​មក​ហើយ​ ក៏​នីតិរដ្ឋ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ នៅ​តែ…

Administrator

ប្រកាសស្ដីពីការប្រមូលពន្ធប្រថាប់ត្រា​

តើការប្រមូលពន្ធប្រថាប់ត្រា​ មានអ្វីខ្លះ​ ?​

Administrator

ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣នឹងសាងសង់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ

ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣នឹងសាងសង់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ …

Administrator

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច!